Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda internet sitesi üzerinden yarışmaya katılmanız suretiyle temin edilen “Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Cep Telefonu, E-Posta Adresi, Adres, Öğrenci Belgesi, Üniversite-Fakülte-Bölüm Adı” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi doğrultusunda yarışmaya katıldığınızın belgelenmesi, afişlerinizin değerlendirilmesi, iletişime geçilmesi ve ödüllendirmenin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişisel verilerinizi yarışma sonuçlarının yayınlanması kapsamında aleni olarak kamuoyu ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden yarışmaya başvurmanız ve bilgi girişi yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesine başvurarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesine iletmeniz durumunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Detaylı bilgi için kultursanat.sbu.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.


*Yarışmaya başvuru yapan adaylar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

BAŞVURU YAP